MAKALELER
   
 

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE BULUT TABANLI BÜYÜK VERİ ANALİZİ

20.12.2019 tarihinde
HVACPORTAL /
Mehmet ÖREN
Paylaştı
892 Görüntüleme
   

İsmail Şahin

Power Technologies International

 

Fatih Çetin
Digital Industries Customer Services

 

Siemens San. ve Tic. A.Ş,

Yakacık Caddesi No:111 34870 İstanbul, Türkiye


1.    Enerji Verimliliğinin Tanımı ve Önemi

Günümüzde elektrik enerjisinin kullanımı oldukça yaygın bir hale gelmiş olup günlük yaşamın ve çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğundaki artış ve gelişen teknolojinin paralelinde elektrik enerjisine olan talep tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Elektriğe karşı artan bu bağımlılıktan dolayı elektrik şebekelerinde oluşan herhangi bir kesinti sonucunda endüstriyel tüketicilerde oldukça büyük maddi kayıplar oluşurken mesken tüketicilerinde de memnuniyetsizlik görülmektedir. Bu sebeple elektrik enerjisinin üretildiği üretim santralleri, iletildiği iletim şebekesi ve son tüketiciye enerjiyi ileten dağıtım şebekelerinin en uygun şekilde planlanması gerekmektedir. Bu durum günümüz akıllı şebeke yapısındaki ilk aşama olan arz güvenliği ve kaliteli enerjinin sağlanmasını karşılamaktadır. Ancak bu çözüm tek başına yeterli değildir. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de enerji verimliliğidir. Enerjiyi kontrol altına almak, artan maliyet ve çevresel etkiler üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmek adına yapılabilecek en etkili yöntemlerden biri enerji verimliliği uygulamalarıdır. Enerjiyi verimli kullanmanın yolu ise enerji kaybının minimum düzeye indirilmesi ile sağlanır. Ulusal Enerji Verimliği Eylem Planı’nda belirtildiği üzere enerji verimliliği; enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması hususlarında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması için hem arz hem de talep tarafında enerji verimliliğiyle ilgili ciddi aksiyonların alınması gereklidir. Arz ve talep taraflarından sadece birinde gerekli uygulamaların yapılması maalesef yeterli olmayacaktır. Bu sebeple Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yapılması gereken eylemler arz ve talep taraflarını içerecek şekilde sektörel bazda da sınıflandırılmıştır.

2.    Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Enerji sağlıktan iletişime, ulaşımdan endüstriye birçok farklı sektörde ve farklı şekillerde kullanılmaktadır. Her sektörde enerji verimliliğini etkileyen proses ve elemanlar birbirlerinden farklı olup ayrıntılı özelliklere sahiptir. Bu sebeple enerji verimliliği bakış açısıyla her bir sektöre bakıldığında farklı uzmanlıkların gerekliliği açıktır. Bu amaçla birçok danışmanlık şirketi Enerji Verimliliği Danışmanlığı yetki belgesi ile ulusal ve uluslararası piyasada enerji verimliliği hizmeti vermektedir. Enerji verimliliği hakkında bir çalışmanın yapılabilmesi için sürecin ya da ilgili ekipmanın normal koşullar altındaki işleyişinin tam anlamıyla incelenmesi, kısacası mevcut durumun hassasiyetle analiz edilmesi gereklidir. Bu veriyi sağlamak için en temel ve elzem yöntem uçtan uca enerji yönetiminin sağlanmasıdır.

3.    Enerji Verimliliği için Veri Toplama, Uzaktan İzleme ve Kontrol

Enerji verimliliği için ilk aşamada kullanılacak veriler tesisin mevcut durumdaki, sürekli işletme koşulundaki ölçüm değerleridir. Bahsi geçen ölçüm değerleri tesisin geçmişte elde ettiği verilerdir. Ek olarak çalışmanın detaylandırılabilmesi için prosesin ve ekipmanların kritik çalışma koşullarındaki ölçümlerinin de yapılması kaçınılmazdır. Bu sebeple enerji verimliliği çalışmalarının en önemli adımlarından birisi olan saha etütleri yapılmalıdır. Saha etütleri işleyişin tam olarak anlaşılabilir olması açısından belirli bir dönem boyunca yapılmalıdır. Akıllı şebeke altyapısının enerji sektöründe yaygınlaşmasıyla birlikte endüstriyel alanda yoğun olarak kullanılan SCADA sistemleri enerji izleme ve kontrolünü sağlamakla beraber enerji verimliliği için kritik önem arz eder. SCADA vasıtasıyla izleme sonucu elde edilen veriler ile yapılacak analizler enerji verimliliği için nasıl bir yol haritası çizilmesi konusunda yol gösterici olacaktır. Etkin bir enerji izleme ve yönetim sistemine sahip olmak sahadan gelen verilerin sürekliliği konusunda ne kadar değerli ise bu verilerin değerlendirilmesi de o kadar değerli ve önemlidir.

4.    Enerji Verimliliğinde Bulut Tabanlı Büyük Veri Analizi

Endüstri 4.0’ın hayatımızda yerini alması enerji sektöründeki birçok konuyu etkilediği gibi enerji verimliliğini de olumlu yönde etkilemiştir. Düşük maliyetli Iot sensörlerin sahada var olmasıyla birlikte sistemler sürekli izlenebilir, anlık veri toplanabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla enerji verimliliği için olmazsa olmaz veriler artık daha yüksek hassasiyet ve doğrulukta toplanabilmektedir. Enerji tüketimi verisi, enerji verimliliği ve tasarrufu için kilit rol oynamaktadır. Harcanan enerji miktarı ve profili elde edildiğinde enerji verimliliği için gerekli optimizasyon noktaları rahatlıkla tespit edilebilir. Bu amaçla geliştirilen enerji verimliliği analitiği; büyük verinin toplanması, işlenmesi ve analitik hesaplamalarının yapılması için bulut tabanlı bir çözümdür. Büyük veri analitiğinin kullanımıyla ekipman bazında enerji verimliliğinin yanı sıra tüm işleyiş rahatlıkla analiz edildiği için gerekli süreç iyileştirmeleri de ortaya çıkmaktadır.

 
 
 

Copyright 2018. Tüm Hakları Saklıdır.

Argenova Teknoloji