Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Hvac Portal üyelik sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacak), şirket merkezi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi. 3.Cad. N.12 Ümraniye-İstanbul adresinde faaliyet gösteren Hvac Portalı'na üye olan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” olarak anılacak)  arasında, Sözleşme'nin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıkla olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Kullanım Koşulları: Hvac  Portalı Web sitesine erişerek elektronik ortamda Üye ile yapılan anlaşmayı,

Portal: hvacportal.org

Üye: Portal'a üye olan, Portal'da sunulan modüller, örnek videolar ve çeşitli bilgi ve materyallerden, işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Portal'da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal'da yer alan hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içindeki şartlara uyacağını, burada belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul etmektedir. Üye, ayrıca işbu Sözleşme'yi onaylamakla, Kullanım Koşulları'nı da kabul etmiş sayılacaktır.

b) Üyenin, Portal'a giriş için kullandığı “eposta adresi”, “şifre” vb. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup, Üye'nin bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye'nin, diğer Üyelerin veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı Üye'nin kendisi sorumlu olacaktır.

c) Üye, portalın önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriğini kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, aktaramaz, dağıtamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanamaz.

d) Üye, portal tarafından yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar halinde ve resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

e) Üye, Portal üzerinden herhangi kurum, tüzel kişi veya bir üçüncü kişinin itibarını, şerefini veya özel veya ticari hayatını zedeleyecek bir eylemde bulunursa veya doğrudan veya dolaylı olarak Portal üzerinden kurum, tüzel kişi veya üçüncü kişiye zarar verirse bu zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

f) Üye, işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.

4.2. Portal’ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Portal'da yer alan modüller, örnek videolar ve her türlü bilgi, hizmet ve program Portal tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

b) Portal, Üye tarafından gönderilen kişisel bilgiler hariç (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri vb.) tüm bilgi veya malzemeleri gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirecek olup, kendisine gönderilen bu malzemeleri ve bilgileri kopyalama, çoğaltma, yayınlama, yükleme, postalama, aktarma, dağıtma, kamuya açık görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, bunlardan türetilen işler hazırlama ve kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, Portal'a herhangi bir amaçla gönderilen tüm fikirler, kavramlar, know-how veya teknik bilgiler Portal tarafından serbestçe kullanabilecektir. Ancak, Üye tarafından ürün veya hizmetlerin alınması amacıyla sağlanan kişisel bilgiler, Portal tarafından gizlilik ilkelerine uygun şekilde işlenecektir.

c) Hvac Portal, sitede atıfta bulunmuş olabileceği veya bağlantıyla erişilebilen herhangi bir Web sitesi veya üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

d) Hvac Portal, sitede sağlanan yabancı dil çevirilerin doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

e) Hvac Portal, siteden herhangi bir surette edinilen malzemeler, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar veya hizmetlerden kaynaklanan, ve Üye bilgisayar sisteminde oluşabilecek hasarlar veya veri kayıpları da dahil olmak üzere, doğabilecek her türlü zarar hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerini uygun şekilde korumak Üye'nin sorumluluğundadır.

f) Hvac Portal, siteden izni dahilinde olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından Portal'daki fotoğrafların yasal olmayan yollarla kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, dağıtılması ve/veya başka ortamlarda kullanılması durumunda, herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

g) Hvac Portal Üye tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen kayıt ve koşullara uyulmaması halinde, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye'ye verilmiş hakları geri alma ve kullanıcı hesabını kapatma hakkına sahiptir.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Hvac Portal işbu Sözleşme'yi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği zamanda, Portal'da ilan ederek değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler Portal'da ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Üye'nin tek taraflı olarak Sözleşme'yi değiştirme hakkı yoktur.

6. ANLAŞMAZLIKLAR

İşbu Sözleşme'den doğan veya onunla ilgili olan her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.